Hierbij treft u aantal eindejaarstips aan:

Optimaliseer de investeringsaftrek (ondernemers)
Als u investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek. Het plannen en voor zover mogelijk het spreiden van investeringsverplichtingen kan voordeel opleveren. Zo levert een investering van € 50.000 in 2022 en 2023 een aftrekpost op van € 28.000, terwijl een investering van € 100.000 in 2022 en € 0 in 2023 slechts € 16.784 aan investeringsaftrek oplevert.

Maak nog één keer gebruik van de fiscale oudedagsreserve (ZZP)
De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt in 2023 afgebouwd. Via de FOR kunt u in 2022 dus nog één keer 9,44% van uw winst met een maximum van € 9.632 reserveren voor een oudedagsvoorziening.
Ondernemers die per eind 2022 een FOR op hun balans hebben, mogen die handhaven. Alleen nieuwe dotaties mogen na 2022 niet meer plaatsvinden. De bestaande FOR-stand wordt op reguliere wijze afgewikkeld. Dus vrijvallen als dat verplicht is (bijvoorbeeld bij staking of in sommige gevallen als er een te laag kapitaal is) of als de FOR (deels) wordt omgezet in een lijfrente.

Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling (personeel)
De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling bedraagt 1,18% van de loonsom. Binnen de werkkostenregeling is het mogelijk om belastingvrije vergoedingen te verstrekken (de doelmatigheidsmarge). Tot maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst vergoedingen en verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk.

Speel in op verkorting tariefschijf vennootschapsbelasting (besloten vennootschap)
De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in 2023 verkort. Het lage tarief geldt in 2022 voor de eerste € 395.000 winst, maar vanaf 2023 nog slechts voor de eerste € 200.000 winst. Bovendien wordt het lage tarief vanaf 2023 verhoogd naar 19%.

Speel in op aftrekbeperking box 1 (particulieren)
Het tarief van de eerste schijf in box 1 daalt volgend jaar van 37,07% thans naar 36,93%. De meeste aftrekposten kunnen dan slechts tegen dit tarief worden verrekend en gaan volgend jaar minder voordeel opleveren. Dit geldt als uw inkomen meer dan € 73.031 bedraagt en u aftrekposten (deels) tegen het hoogste tarief kunt aftrekken. Dit jaar kan dat nog tegen 40%. In 2023 komen aftrekposten in aftrek tegen maximaal 36,93%.
U kunt hierop inspelen door aftrekposten (zoals hypotheekrente, giften) zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen.

Koop nog dit jaar een lijfrente (particulieren)
Koop nog dit jaar een lijfrente of stort een bedrag op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Aan het begin van het jaar mag u nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.
Als u voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, kunt u de premie in 2022 aftrekken tegen maximaal 49,5%. Lijfrentes blijven ook de komende jaren gewoon aftrekbaar tegen het tabeltarief. Als u nu de premie kunt aftrekken tegen 49,5% en zijn de uitkeringen vanwege een daling van uw inkomen te zijner tijd belast tegen 36,93%, dan bedraagt het tariefvoordeel 12,57%-punt.

Optimaliseer de samenstelling van uw box 3-vermogen (particulieren)
Over de heffing over vermogen, oftewel de box 3-heffing, is de afgelopen periode zeer veel te doen.
De volgende fictieve rendementen gelden voor 2022:

  • Bank- en spaartegoeden, deposito, contant geld: 0,01% (tarief 2021)
  • Alle overige bezittingen 5,53%
  • Alle schulden – /- 2,46% (tarief 2021)

De fictieve rendementen voor bank- en spaartegoeden, deposito en contant geld en voor schulden worden pas na afloop van het jaar vastgesteld. Voor een indicatie zijn de fictieve rendementen opgenomen die gelden voor 2021. Voor overige bezittingen is het fictieve rendement voor 2023 vastgesteld op 6,17%.
Deze wijziging betekent dat de werkelijke samenstelling van het vermogen op 1 januari heel beslissend is. Het is voordeliger om dan spaartegoeden te hebben in plaats van overige bezittingen.

Cluster uw giften of schenk periodiek (particulieren)
Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Ook voor giften geldt een drempel. Alleen het bedrag aan giften boven deze drempel is aftrekbaar. De drempel bedraagt 1% van uw verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten, met een minimum van € 60. Voor giften geldt ook een plafond (maximum) van 10% van het verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten. U kunt giften over meerdere jaren beter clusteren, zodat u maar één jaar met de drempel te maken
heeft. Komt u met uw giften boven het plafond van 10% van uw inkomen uit, dan is het juist beter uw giften over meerdere jaren te spreiden

Belastingvrije schenking (schenkbelasting)
Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kunt u in 2022 uw kinderen belastingvrij € 5.677 schenken en uw kleinkinderen of derden € 2.274.

Overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting voor panden die geen eigen woning (hoofdverblijf) zijn, wordt in 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Bent u van plan op korte termijn een vakantiewoning te kopen, doe dat dan nog dit jaar. Ook als u een pand wilt aanschaffen om te verhuren, betaalt u 10,4% overdrachtsbelasting.

Bewaartermijn administratie
De fiscale wettelijke bewaartermijn van de administratie van de onderneming is volgens de hoofdregel zeven jaar (10 jaar voor onroerend goed). Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, maken volgens de Belastingdienst deel uit van die administratie. Daarbij kunt u onder andere denken aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en aan debiteuren.
Als uw boekjaren gelijk zijn aan de kalenderjaren, mag u na 31 december 2022 uw administratie over 2015 en eerdere jaren weggooien.