Nieuws2018-05-15T11:38:14+00:00

Nieuws

Hieronder vindt u een selectie van relevant nieuws voor u als ondernemer:

Coronavirus en mogelijke gevolgen voor uw onderneming (update maatregelen)

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke aanvullende economische maatregelen te nemen. Hieronder treft u de maatregelen alvast in het kort aan. De maatregelen zullen de komende dagen/weken verder worden vorm gegeven. Uiteraard volg ik deze ontwikkelingen en onderneem actie indien mogelijk. Onderwerpen: 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten - 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers - 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes - 4. Compensatieregeling getroffen sectoren - 5. Overige maatregelen

By | 17 maart 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Coronavirus en mogelijke gevolgen voor uw onderneming

Het nieuws wordt de afgelopen dagen gedomineerd door maatregelen en gevolgen van het coronavirus. Ook voor uw onderneming kan het financiële en fiscale gevolgen hebben. Om die reden heb ik dit nieuwsbericht opgesteld met een aantal mogelijkheden om de invloed op de bedrijfsvoering te beperken. Onderwerpen: Werktijdverkorting - Belastingaanslagen en uitstel van betaling - Herbeoordeling voorlopige aanslagen 2020

By | 14 maart 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Verhoging gebruikelijk loon DGA in 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen: 1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; - 2. het hoogste loon van de overige werknemers van de bv; - 3. € 46.000 (2019: € 45.000).

By | 8 januari 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Belastingplan 2020 aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat Nederlanders over het algemeen meer gaan overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken lonender wordt. Ook is direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren. De maatregelen zijn onderdeel van het pakket Belastingplan 2020. Een groot deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2020 net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder is afgesproken. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste belastingwijzigingen voor burgers. Het volledige overzicht van alle wijzigingen (incl. voor bedrijven) vindt u hier.

By | 19 december 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab is de premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het contract. De lage WW-premie geldt voor werknemers met een vast contract; de hoge WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract. De lage premie geldt niet als het contract voor onbepaalde tijd een oproepovereenkomst is. Aan toepassing van de lage WW-premie is de voorwaarde van een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesteld.

By | 12 december 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Gevolgen Wet arbeidsmarkt in balans met ingang van 1 januari 2020

De Rijksoverheid heeft daartoe een WAB-checklist voor werkgevers gemaakt, waar u kunt kijken wat u nog voor 1 januari moet doen. Zorg dat u hier tijdig op inspeelt. Onderdelen WAB-checklist: Nieuwe arbeidsmarktregels - Ontslag - Oproepkrachten - Payrollers - WW-premie - Transitievergoeding

By | 31 oktober 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Maaltijd op het werk, wat zijn de regels?

Als een werkgever zijn personeel voorziet van een maaltijd, behoort dit tot het loon. Voor de fiscus is de standaardwaarde voor een maaltijd € 3,35. Dit bedrag mag naar beneden worden bijgesteld als de totale kosten van een maaltijd aantoonbaar minder zijn dan dit bedrag. De standaardwaarde voor een maaltijd is in 2019 € 3,35. Over dit bedrag moet de werknemer belasting betalen, ook als de waarde van de maaltijd hoger is. Het bedrag van € 3,35 geldt zowel voor een ontbijt, een lunch als voor een diner.

By | 1 oktober 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Maatregelen Prinsjesdag 2019

Door middel van dit nieuwsbericht brengen wij u graag op de hoogte van de belangrijkste maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen nog slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas definitief als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. In dit bericht treft u in het kort de belangrijkste aanpassingen aan.

By | 18 september 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Kabinet wil box 3-heffing vanaf 2022 fors verlagen

Ongeveer 1,35 miljoen Nederlanders betalen straks geen belasting meer over hun spaargeld in box 3. Volgens voorlopige berekeningen wordt de eerste 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij. Dit staat in een voorstel dat staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Doel is dat deze hervorming vanaf 1 januari 2022 in gaat.

By | 10 september 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. De inkomsten uit de eigen woning worden forfaitair bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. Wanneer de eigen woning tijdelijk wordt verhuurd aan anderen blijft het forfaitair bepaalde voordeel van kracht. Dit wordt vermeerderd met 70% van de verhuurinkomsten. Voor de verhuur van kamers in de eigen woning geldt de kamerverhuurvrijstelling. Deze regeling geldt echter niet voor verhuur voor korte termijn.

By | 29 augustus 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Beperking duur alimentatie

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk. Er geldt een maximumduur van vijf jaar. Op deze duur zijn twee uitzonderingen. De eerste uitzondering betreft langdurige huwelijken. De tweede uitzondering betreft huwelijken met jonge kinderen.

By | 26 juli 2019|Categorieën: Nieuws, Administratie, Fiscaal, Advies|

Minimum ZZP tarief per 2021

Met ingang van 2021 geldt voor zzp’ers een minimum tarief van € 16 per uur. Het minimumtarief is bedoeld om te voorkomen dat zzp’ers tegen te lage tarieven moeten werken. Zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben namelijk vaak een beperkte onderhandelingspositie ten opzichte van de opdrachtgever.

By | 8 juli 2019|Categorieën: Nieuws, Administratie, ZZP|

Minimumloon juli 2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar. Nu is dat nog 22 jaar. Per die datum veranderen ook de bedragen van het wettelijk minimumloon. De bedragen gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector.

By | 31 mei 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Wijziging kleineondernemersregeling

Onder de huidige kleineondernemersregeling geldt een vrijstelling van de af te dragen btw als deze niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. Moet u meer btw afdragen, maar niet meer dan € 1.883, dan krijgt u een korting. Onder de nieuwe kleineondernemersregeling geldt een vrijstelling als uw omzet niet meer bedraagt dan € 20.000. De per saldo af te dragen btw is dus niet meer van belang.

By | 25 maart 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Aftrekposten ondernemers 2019

Oudedagsreserve - De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies. Ondernemersaftrek - Een ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij op jaarbasis ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming besteedt. Door te voldoen aan het urencriterium heeft de ondernemer recht op ondernemersaftrek. Gemengde kosten - Gemengde kosten zijn kosten met een deels zakelijk, deels privé karakter. Voor gemengde kosten geldt een beperking van de mate waarin zij in aftrek komen op de winst. Mkb-winstvrijstelling - De mkb-winstvrijstelling voor ondernemers is niet gewijzigd in 2019 en bedraagt 14% van de winst.

By | 8 januari 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Meest recente berichten

Categorieën