Nieuws2018-05-15T11:38:14+00:00

Nieuws

Hieronder vindt u een selectie van relevant nieuws voor u als ondernemer:

De compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever een wettelijke transitievergoeding verschuldigd wanneer hij op zijn initiatief de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigt. Sinds de invoering van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) geldt dat werknemers vanaf de eerste dag van het dienstverband recht hebben op een transitievergoeding bij ontslag.

By | 6 november 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Vaststelling NOW 2 schuift half jaar op

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemeld dat bedrijven die een beroep doen op de tweede ronde van de NOW-steun langer moeten wachten op de definitieve vaststelling van het subsidiebedrag. Vanwege de hoge werkdruk bij het UWV heeft de uitvoeringsorganisatie namelijk aangegeven het loket voor vaststelling van de NOW 2 niet te kunnen openen op 15 november 2020.

By | 27 oktober 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Kabinet komt met aanvullingen op derde steunpakket

Het kabinet stelt vanwege de economische gevolgen van het coronavirus ongeveer een half miljard euro extra beschikbaar voor ondernemers en verruimt enkele steunregelingen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp. De maatregelen die het kabinet vandaag aankondigt zijn een aanvulling op het derde steunpakket.

By | 27 oktober 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

UBO-register vanaf 27 september open

Het UBO-register is vanaf zondag 27 september te raadplegen. Het invoeren van het register hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het inschrijven in het UBO-register is verplicht. Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden van juridische entiteiten, zoals bv’s, vof’s en nv’s. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.

By | 12 oktober 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Wijziging regeling voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Op 5 oktober 2020 is een nota van wijziging op het met Prinsjesdag ingediende wetsvoorstel Belastingplan 2021 aan de Tweede Kamer gezonden. Er wordt voorgesteld om de regels voor de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting te wijzigen. Als de wetswijziging wordt aangenomen, treden de regels per 1 januari 2022 in werking. De regels hebben gevolgen voor ondernemingen met aanwezige verliezen.

By | 5 oktober 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Maatregelen Prinsjesdag 2020 (belastingplan 2021)

Hier treft u in het kort de belangrijkste maatregelen aan die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen nog slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas definitief als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

By | 17 september 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Steunpakket 3: afbouw regelingen vanaf oktober

In het derde steunpakket zijn de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm verlengd tot eind juni 2021. De regelingen worden de komende maanden versoberd en afgebouwd. Zo gaat bij de NOW 3 de minimale omzetdaling omhoog en krijgt de Tozo 3 een vermogenstoets. Om aanspraak te maken op de verlengde TVL moet u minimaal 4.000 euro omzetverlies hebben geleden in 3 maanden in plaats van 4. Het nieuwe pakket gaat in op 1 oktober. Zowel de NOW 3 als de verlengde TVL worden in 3 periodes van 3 maanden verdeeld, waarin de voorwaarden per tijdvak worden aangepast. Steunpakket 3 kost de staat ongeveer 11 miljard euro aan extra uitgaven.

By | 4 september 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Advies, ZZP|

NOW-2 kan worden aangevraagd

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste tranche. De NOW is een loonkostensubsidie voor werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% als gevolg van de coronacrisis. De omzetdaling moet zich voordoen in een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden tussen 1 juni en 30 november 2020. De NOW geldt voor werknemers, die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling geldt dus niet voor de dga.

By | 12 juli 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Advies, ZZP|

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is. Dat voorstel hield in dat werd uitgegaan van de werkelijke verhouding van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige in plaats van uit te gaan van een doorsnee vermogensmix.

By | 2 juli 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Mkb-ondernemers kunnen vanaf 30 juni 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 17.00 uur zijn ingediend. De TVL is een tegemoetkoming voor mkb-bedrijven die door de coronacrisis minstens 30% minder omzet hebben behaald. Deze omzetdaling moet hebben plaatsgevonden in de periode juni tot en met september. In deze periode moet het bedrijf ook minstens € 4.000 aan vaste lasten hebben. De TVL compenseert maximaal de helft van uw vaste lasten.

By | 1 juli 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexibele arbeidskrachten kunnen ook een beroep doen op een financiële tegemoetkoming. Daarvoor is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) in het leven geroepen. De uitkering is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

By | 19 juni 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Uitstel van betaling belastingen verlengd tot en met september

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belasting- en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

By | 15 juni 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Minimumlonen per 1 juli 2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van € 1.653,60 naar € 1.680 per maand. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden hiervan afgeleide bedragen.

By | 12 mei 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Aanpassingen in regeling NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele punten gewijzigd. Het betreft de regeling voor concerns met minder dan 20% omzetverlies, de instemming met openbaarmaking van bepaalde gegevens, de eis dat een binnenlands bankrekeningnummer moet worden opgegeven en het schrappen van de verplichte melding van een loonkostensubsidie.

By | 7 mei 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Op grond van de nieuwe regeling kunt u, indien u als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met tenminste 20% verwachte omzetdaling, voor een aaneengesloten periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen van maximaal 90% van de loonsom, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Hoe hoger de omzetdaling, hoe hoger de tegemoetkoming.

By | 31 maart 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor alle aanslagen met betrekking tot: Omzetbelasting - Loonbelasting - Vennootschapsbelasting - Inkomstenbelasting. Het uitstel kan worden verkregen door het sturen van een brief met korte uitleg dat door de uitbraak van het Coronavirus betalingsproblemen ontstaan. Uiteraard kan ik deze brief voor u verzorgen.

By | 24 maart 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Coronavirus en mogelijke gevolgen voor uw onderneming (update maatregelen)

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke aanvullende economische maatregelen te nemen. Hieronder treft u de maatregelen alvast in het kort aan. De maatregelen zullen de komende dagen/weken verder worden vorm gegeven. Uiteraard volg ik deze ontwikkelingen en onderneem actie indien mogelijk. Onderwerpen: 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten - 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers - 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes - 4. Compensatieregeling getroffen sectoren - 5. Overige maatregelen

By | 17 maart 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Coronavirus en mogelijke gevolgen voor uw onderneming

Het nieuws wordt de afgelopen dagen gedomineerd door maatregelen en gevolgen van het coronavirus. Ook voor uw onderneming kan het financiële en fiscale gevolgen hebben. Om die reden heb ik dit nieuwsbericht opgesteld met een aantal mogelijkheden om de invloed op de bedrijfsvoering te beperken. Onderwerpen: Werktijdverkorting - Belastingaanslagen en uitstel van betaling - Herbeoordeling voorlopige aanslagen 2020

By | 14 maart 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|
Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Categorieën