Nieuws2018-05-15T11:38:14+00:00

Nieuws

Hieronder vindt u een selectie van relevant nieuws voor u als ondernemer:

Maatregelen Prinsjesdag 2020 (belastingplan 2021)

Hier treft u in het kort de belangrijkste maatregelen aan die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen nog slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas definitief als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

By | 17 september 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Steunpakket 3: afbouw regelingen vanaf oktober

In het derde steunpakket zijn de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm verlengd tot eind juni 2021. De regelingen worden de komende maanden versoberd en afgebouwd. Zo gaat bij de NOW 3 de minimale omzetdaling omhoog en krijgt de Tozo 3 een vermogenstoets. Om aanspraak te maken op de verlengde TVL moet u minimaal 4.000 euro omzetverlies hebben geleden in 3 maanden in plaats van 4. Het nieuwe pakket gaat in op 1 oktober. Zowel de NOW 3 als de verlengde TVL worden in 3 periodes van 3 maanden verdeeld, waarin de voorwaarden per tijdvak worden aangepast. Steunpakket 3 kost de staat ongeveer 11 miljard euro aan extra uitgaven.

By | 4 september 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Advies, ZZP|

NOW-2 kan worden aangevraagd

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste tranche. De NOW is een loonkostensubsidie voor werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% als gevolg van de coronacrisis. De omzetdaling moet zich voordoen in een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden tussen 1 juni en 30 november 2020. De NOW geldt voor werknemers, die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling geldt dus niet voor de dga.

By | 12 juli 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Advies, ZZP|

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is. Dat voorstel hield in dat werd uitgegaan van de werkelijke verhouding van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige in plaats van uit te gaan van een doorsnee vermogensmix.

By | 2 juli 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Mkb-ondernemers kunnen vanaf 30 juni 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 17.00 uur zijn ingediend. De TVL is een tegemoetkoming voor mkb-bedrijven die door de coronacrisis minstens 30% minder omzet hebben behaald. Deze omzetdaling moet hebben plaatsgevonden in de periode juni tot en met september. In deze periode moet het bedrijf ook minstens € 4.000 aan vaste lasten hebben. De TVL compenseert maximaal de helft van uw vaste lasten.

By | 1 juli 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexibele arbeidskrachten kunnen ook een beroep doen op een financiële tegemoetkoming. Daarvoor is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) in het leven geroepen. De uitkering is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

By | 19 juni 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Uitstel van betaling belastingen verlengd tot en met september

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belasting- en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

By | 15 juni 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Minimumlonen per 1 juli 2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van € 1.653,60 naar € 1.680 per maand. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden hiervan afgeleide bedragen.

By | 12 mei 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Aanpassingen in regeling NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele punten gewijzigd. Het betreft de regeling voor concerns met minder dan 20% omzetverlies, de instemming met openbaarmaking van bepaalde gegevens, de eis dat een binnenlands bankrekeningnummer moet worden opgegeven en het schrappen van de verplichte melding van een loonkostensubsidie.

By | 7 mei 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Op grond van de nieuwe regeling kunt u, indien u als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met tenminste 20% verwachte omzetdaling, voor een aaneengesloten periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen van maximaal 90% van de loonsom, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Hoe hoger de omzetdaling, hoe hoger de tegemoetkoming.

By | 31 maart 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor alle aanslagen met betrekking tot: Omzetbelasting - Loonbelasting - Vennootschapsbelasting - Inkomstenbelasting. Het uitstel kan worden verkregen door het sturen van een brief met korte uitleg dat door de uitbraak van het Coronavirus betalingsproblemen ontstaan. Uiteraard kan ik deze brief voor u verzorgen.

By | 24 maart 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Coronavirus en mogelijke gevolgen voor uw onderneming (update maatregelen)

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke aanvullende economische maatregelen te nemen. Hieronder treft u de maatregelen alvast in het kort aan. De maatregelen zullen de komende dagen/weken verder worden vorm gegeven. Uiteraard volg ik deze ontwikkelingen en onderneem actie indien mogelijk. Onderwerpen: 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten - 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers - 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes - 4. Compensatieregeling getroffen sectoren - 5. Overige maatregelen

By | 17 maart 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Coronavirus en mogelijke gevolgen voor uw onderneming

Het nieuws wordt de afgelopen dagen gedomineerd door maatregelen en gevolgen van het coronavirus. Ook voor uw onderneming kan het financiële en fiscale gevolgen hebben. Om die reden heb ik dit nieuwsbericht opgesteld met een aantal mogelijkheden om de invloed op de bedrijfsvoering te beperken. Onderwerpen: Werktijdverkorting - Belastingaanslagen en uitstel van betaling - Herbeoordeling voorlopige aanslagen 2020

By | 14 maart 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Verhoging gebruikelijk loon DGA in 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen: 1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; - 2. het hoogste loon van de overige werknemers van de bv; - 3. € 46.000 (2019: € 45.000).

By | 8 januari 2020|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Belastingplan 2020 aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat Nederlanders over het algemeen meer gaan overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken lonender wordt. Ook is direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren. De maatregelen zijn onderdeel van het pakket Belastingplan 2020. Een groot deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2020 net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder is afgesproken. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste belastingwijzigingen voor burgers. Het volledige overzicht van alle wijzigingen (incl. voor bedrijven) vindt u hier.

By | 19 december 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab is de premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het contract. De lage WW-premie geldt voor werknemers met een vast contract; de hoge WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract. De lage premie geldt niet als het contract voor onbepaalde tijd een oproepovereenkomst is. Aan toepassing van de lage WW-premie is de voorwaarde van een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesteld.

By | 12 december 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Gevolgen Wet arbeidsmarkt in balans met ingang van 1 januari 2020

De Rijksoverheid heeft daartoe een WAB-checklist voor werkgevers gemaakt, waar u kunt kijken wat u nog voor 1 januari moet doen. Zorg dat u hier tijdig op inspeelt. Onderdelen WAB-checklist: Nieuwe arbeidsmarktregels - Ontslag - Oproepkrachten - Payrollers - WW-premie - Transitievergoeding

By | 31 oktober 2019|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Meest recente berichten

Categorieën