De belangrijkste maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf treft u hieronder aan.
De genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen nog slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas definitief als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Inkomstenbelasting

Afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)
Vanaf 1 januari 2023 kan er geen FOR meer worden opgebouwd. Er is wel overgangsrecht van toepassing. Hierdoor kunnen reeds opgebouwde oudedagsreserves nog wel volgens de huidige regels worden afgewikkeld.

Afbouw zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek ad € 6.310 wordt vanaf 2023 met stappen van € 1.280 per jaar teruggebracht tot € 900 in 2027. In 2023 geldt een zelfstandigenaftrek van € 5.030.

Afbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft vanaf 2025. Dit wordt gerealiseerd door vanaf 2025 een leeftijdsondergrens op basis van geboortejaar te hanteren. De IACK zal met ingang van 2037 geheel afgeschaft worden.

Afschaffing middelingsregeling
De middelingsregeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Er is overgangsrecht opgenomen voor jaren na 2022, mits ook 2022 in het middelingstijdvak wordt betrokken. Dit betekent dat middelen over een middelingstijdvak met alleen kalenderjaren vanaf 2023 niet meer mogelijk is. Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld omvat derhalve de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024.

Box 2 – Aanmerkelijk belang
Het huidige box 2 tarief bedraagt 26,90. Dit tarief geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend van de BV aan de DGA in privé.

Vanaf 1 januari 2024 worden twee tariefschijven in box 2 ingevoerd, namelijk 24,5% over de eerste € 67.000 en 31% over het meerdere.
Als de DGA een fiscaal partner heeft, mag de 1e schijf twee keer worden benut, dus tot een box 2 inkomen van € 134.000 is dan het lage 24,5% tarief van toepassing.

Box 2 – Excessief lenen
Vanaf 1 januari 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 700.000 hebben geleend van hun eigen B.V. inkomstenbelasting in box 2 betalen. Er geldt een uitzondering voor de financiering van de eigen woning.
Als eerste peildatum geldt 31 december 2023, waardoor het op basis van de op 31 december 2023 aanwezige schulden berekende fictief reguliere voordeel als inkomen in box 2 in de heffing wordt betrokken

Box 3 – Sparen en beleggen
Het heffingsvrij vermogen stijgt naar € 57.000 (2022: € 50.650) en voor fiscale partners € 114.000 (2021: € 101.300). Het tarief stijgt in 2025 jaarlijks met 1% uiteindelijk naar 34% in 2025 (2021: 31%).

De berekening van de belasting over vermogen verandert vanaf 2023. Wat niet is veranderd is dat het inkomen nog altijd wordt berekend op een wettelijk percentage van het vermogen.
Nieuw is dat er vanaf 2023 drie vermogenscategorieën zijn, elk met een eigen rendementspercentage:

  • Spaartegoeden: 0,01%
  • Overige bezittingen (zoals uitgeleend geld, effecten, vastgoed, etc.): 5,69%
  • Schulden: 2,46%

Het box 3-inkomen is gelijk aan het totaal van de rendementen van de categorieën (na vermindering met het heffingsvrije vermogen).

Compensatie box 3 heffing voorgaande jaren
Het kabinet heeft besloten niet iedereen een belastingteruggaaf te verlenen als compensatie voor de te hoge box 3-belasting in voorgaande jaren. Die vermindering komt alleen toe aan degenen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslagen over die jaren.
Staatssecretaris Van Rij heeft echter recent meegedeeld dat het wel mogelijk is een verzoek om ambtshalve vermindering te doen voor oude jaren als daarvoor geen bezwaar is gemaakt. Die mededeling wijkt af van het kabinetsstandpunt en het is nog onduidelijk of en hoe die maatregel wordt uitgewerkt.

Vennootschapsbelasting

Tarief
Het opstaptarief in de vennootschapsbelasting gaat met ingang van 2023 omhoog van 15% naar 19%. Verder zal de schijfgrens, vanaf wanneer het hoge tarief van 25,8% verschuldigd is, worden verlaagd van € 395.000 naar € 200.000.

Loonbelasting

Gebruikelijk loon DGA
Op dit moment mogen DGA’s een vermindering van 25% toepassen op hun salaris ten opzichte van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze 25% vermindering vervalt met ingang van 2023.
DGA’s die in hun salaris rekening hebben gehouden met deze marge zullen hun salaris moeten verhogen.

Gebruikelijk loon innovatieve start-ups
Tot en met 2022 kunnen innovatieve start-ups hun gebruikelijk loon, zonder overleg met de Belastingdienst, stellen op het wettelijk minimumloon. Vanaf 2023 gaan ook voor hen de normale regels voor het gebruikelijke loon weer gelden.

Verhoging WKR
De vrije ruimte in de WKR (waarbinnen onbelaste vergoedingen en verstrekkingen kunnen worden gegeven aan werknemers) wordt met ingang van 1 januari 2023 vergroot van 1,7% naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de loonsom.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
De maximale onbelaste reiskostenvergoeding stijgt per 1 januari 2023 naar € 0,21 per kilometer, en per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer.

Versobering 30%-regeling
De 30%-regeling voor vanuit het buitenland inkomende werknemers wordt met ingang van 1 januari 2024 beperkt tot de WNT-norm (2022: € 216.000). De onbelaste vergoeding die je als werkgever aan inkomende werknemers mag betalen wordt gemaximeerd op 30% van de WNT-norm (2022: € 64.800) per jaar. Voor werknemers waarop de 30%-regeling al in 2022 van toepassing is, geldt de maximering pas vanaf 1 januari 2026.

Overig

Overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting voor niet voor eigen bewoning bestemde panden wordt verhoogd van 8% naar 10,4%

Leegwaarderatio
Per 1 januari 2023 worden de tabelpercentages van de leegwaarderatio geactualiseerd (en dus niet afgeschaft zoals eerder aangekondigd). Verder wordt de reikwijdte van de leegwaarderatio beperkt door tijdelijke contracten en verhuursituaties in gelieerde verhoudingen uit te sluiten van de toepassing van de leegwaarderatio.

Vrijstelling schenkbelasting eigen woning (jubelton)
De vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning (de zogenaamde jubelton) ad € 106.671 komt per 1 januari 2024 volledig te vervallen. In de aanloop naar de volledige afschaffing wordt het maximale belastingvrij te schenken bedrag verlaagd tot € 28.947 per 2023. Dit bedrag kan sowieso eenmalig worden geschonken door ouders aan kinderen. Hiermee is vanaf 2023 in feite een afschaffing van de belastingvrije schenking ten behoeve van de eigen woning gerealiseerd.

Btw-tarief zonnepanelen
Het btw-tarief op zonnepanelen geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt verlaagd naar 0%.

Motorrijtuigenbelasting en BPM-vrijstelling
De motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s wordt verhoogd, in 2025 met 15% en in 2026 een verdere verhoging van 6,69%.
De bpm-vrijstelling voor bestelauto’s komt te vervallen per 1 januari 2025 en de bpm wordt vanaf dat moment voor de bestelauto’s ook bepaald op grond van CO2 uitstoot.