Het Ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025. Dit conceptwetsvoorstel vormt het vervolg op de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2026.

Beperking tot gewone aandelen met belang van minimaal 5%
Het conceptvoorstel bevat de aangekondigde maatregel om de toegang tot de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en de doorschuifregelingen aanmerkelijk belang bij vererving of schenking in de inkomstenbelasting (DSR ab) te beperken tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5% van het geplaatste kapitaal. Dit betekent dat toegang tot de BOR en DSR ab niet langer openstaat voor elk aanmerkelijk belang.

Versoepeling bezits- en voortzettingseis
Verder wordt voorgesteld de bezits- en voortzettingseis in de BOR te versoepelen. Gedurende de bezitstermijn en de voortzettingstermijn kunnen ondernemers de onderneming makkelijker herstructureren zonder dat de voorwaardelijke vrijstelling van de BOR verloren gaat. Daarnaast wordt voorgesteld de voortzettingstermijn te verkorten van vijf naar drie jaar. Het is de bedoeling om de laatste maatregel per 1 januari 2025 in werking te laten treden.

Tegengaan constructies met rollatorinvesteringen
De bezitstermijn voor de BOR wordt per 2026 verlengd voor schenkers en erflaters op hoge leeftijd. Voor schenkers en erflaters die later dan twee jaar na de AOW-leeftijd een onderneming zijn gestart wordt de minimum bezitstermijn verlengd. De verlenging neemt stapsgewijs toe naarmate de leeftijd toeneemt. Zo wil het kabinet constructies met zogenaamde rollatorinvesteringen tegengaan.

Aanpak van de dubbel-BOR
Hier gaat het om constructies waarbij belastingplichtigen de BOR meerdere keren toepassen over hetzelfde ondernemingsvermogen. De BOR kan per 2026 niet meer worden toegepast voor zover de onderneming eerder in bezit is geweest van de verkrijger tot het bedrag van de eerdere verkoopprijs.

Herstel omissie salderen schuld en pand
Tot slot wordt in dit conceptvoorstel, onder de noemer overige maatregelen, een omissie rechtgezet door de BOR van toepassing te laten zijn op het saldo van de waarde van de ter beschikking gestelde onroerende zaken en de daarop betrekking hebbende (hypotheek)schulden. Nu is dat niet het geval.